Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ...

Enjoy watching and downloading mp4 3gp mp3 of your chosen video below...

uploaderby S. Perera
duration4 Minutes 2 Seconds
likes13 likes
dislikes0 dislikes
categoryPeople & Blogs
definitionsd quality
definition2d
Video Play

Share This With...

facebook
twitter
google+
Loading...

Click "Download Video S1/S2" button to generate the Download Link for 3GP, MP4, M4A and WEBM Formats or click "MP3 Download" to get the audio track of this video to MP3 Format.


Download Video S1
Download
Fast Download
Download
Download Video S2
Download
Play Video Now
Play Now!
MP3 Download
Download

Description Says...

You can also read the thoughts written below about this video...

This video demonstrates gathering or connected individuals or of human as per unremarkable intrigue. furthermore, concentrates all the more frequently to identities and purpose of individuals. This video assigned Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... is assigned to allot someone`s encounter, conclusions, exercises and remarks about the point that is verbalized by its group. S. Perera is an unselfish individual that ofcourse needs to profit us. I trust the video slaked your objective after optically peddling. The people’s behind this video has passions lean toward supporting a cause. Whether it’s a political, environmental or social cause, a blog is a great way to build awareness and garner support. If you’re someone who loves to teach, starting a blog can provide the opportunity to educate others interested in your field of expertise. The landscape has changed, but there are still countless blogs that serve as a platform for people to voice their ideas, thoughts, and feelings. Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... download mp4. This is such an awesome video! Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... mp4 download video is transferred to speak to People & Blogs purposes. It is a video caused by the uploader with such an awesome exertion and have the craving and commitment to benefit you or inform you about this. Moreover would like to add to your enthusiasm under Enlightenment and I trust the two of us delighted you. This Video gain total of 284 (Two Hundred And Eighty-four) views. There are 17 (Seventeen) watchers who left their remarks so i guess it was such an interesting video.

Egodaha Yanno ... එගොඩහා යන්නෝ... Singing&Music:Visharada Shelton Perera Lyrics:Dolton De Alwis Singing&Music:Visarada Shelton Perera එ‍ගො‍ඩ‍හ ‍යන්‍‍නෝ ‍ මෙ‍ගො‍ඩ‍හ ‍යන්‍‍නෝ ‍ත‍ව ‍ක‍වු‍රු‍ද ‍ඉන්‍‍නේ ‍මෙ‍ගො‍ඩ‍හ ‍යන්‍‍නෝ .. ත‍ව ‍ක‍වු‍රු‍ද ‍ඉන්‍‍නේ ‍එ‍ගො‍ඩ‍හ ‍යන්‍‍නෝ ‍ මෙ‍ගො‍ඩ‍හ ‍යන්‍‍නෝ ‍ත‍ව ‍ක‍වු‍රු‍ද ‍ඉන්‍‍නේ... ‍ප‍මා ‍නො‍වන්‍‍නේ.. ‍ අ‍ඳු‍ර ‍වැ‍ටෙන්‍‍නේ.. ‍ය‍න‍වා ‍නම්‍ ‍එන්‍‍නේ ... ‍ම‍ම ‍මේ ‍ගඟු‍‍ලේ ‍අඟු‍‍ලේ ‍නැ‍ග‍ලා ‍එ‍ගො‍ඩ ‍මෙ‍ගො‍ඩ ‍ය‍න‍වා.. ‍ගඟු‍‍ල ‍අ‍නෝ‍ම‍යි ‍අ‍ද ‍ම‍ට ‍වෙ‍හෙ‍ස‍යි ‍ය‍න‍වා ‍නම්‍ ‍එන්‍‍නේ .. ‍ම‍ම ‍මේ ‍ගඟු‍‍ලේ ‍අඟු‍‍ලේ ‍නැ‍ග‍ලා ‍එ‍ගො‍ඩ ‍මෙ‍ගො‍ඩ ‍ය‍න‍වා....

Video Courtesy to S. Perera

Related Download Tags...

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

Visarada Shelton Perera, Sinhala Song, Entertainment, , Download Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ..., Free Download, MP3 Download, Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... MP4 Video Download, Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... Download MP4, Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... videos download, Fast Download, All Video Download, Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... 3GP Download, Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... Download 3GP, Egodaha Yanno..Visarada Shelton Perera~එගොඩහා යන්නෝ... MP4 Song free Download, Egodaha, Yanno..Visarada, Shelton, Perera~එගොඩහා, යන්නෝ..., Free Download 3GP MP4 MP3, 3GP, 4shared, vevo musics, ringtone, movies, videos, songs, Video Song, Movies, HD Downloads, Download HD, Hindi, Mobile Video, IOS Videos Download, Online Video Downloads, Iphone Videos Download, Android Videos Download, https://youtu.be/sTaw8uYS4sg download

Uploader Says...

You can read below author`s aim to share and also more information...

>> S. Perera <<

Published 15 December 2015| Subscribed 0| Videos 546


දැක නැත්තෙමි හැබහින්, දැක ඇත්තෙමි අවකාශයෙන් අසා නැත්තෙමි කටහඬ, හඳුනමි හදේ හඬ නොආවත් මගේ හිතට, ලැගුම් ගත්තා මගේ හිත තුළ පෙන්නූ ළබැඳියාවට, අවකාශයේ හැමට යා යුතුමනම් යන්න, කවදා හෝ වෙවි හැමටම සමුගන්නට නමුත් අද නොවේ දවස යන්නට ඇත්තටම අද නොවේ හෙට .. Thanks for Watching My Videos.I feel so Happy for you.:)

Loading...

Related Video Downloads

You can select videos related to this video below...

එගොඩහා යන්නෝ ගීතය ඔබත් මාත් අපේ ජීවිත කාලය තුල සිය දහස් වාරයක් අසා ඇතුවාට කිසිම සැකයක් නැත. නමු

greenbunting | 06 May 2016 | People & Blogs

Click #SinhalaSongs for the top & latest Sinhala songs. Artist: T. Shelon Perera | Lyrics: Dolton Alwis | Music: T Shelton Perera Egodaha Yanno Lyrics: එ‍ගො‍ඩ‍හ ‍යන්‍‍නෝ .... ත‍ව ‍ක‍වු‍රු‍

Dinura Pradeep Balasooriya | 11 December 2013 | People & Blogs

Aradhana Sinhala Song ♫ #DinuraCreations for Sinhala Songs. Album: Kumariyaka Pa Salamba Saluna Song Title: Aradhana Track No: 2 Artist: Pandith W.D. Amaradeva Genre: Classical Publisher: DinuraCreations Int Buy the Album: https://play.google.com/

Dinura Pradeep Balasooriya | 09 October 2014 | People & Blogs

හීන මවනවද හිර වී හිමි නැති පපුවක .... ******************************************** ප්‍රේමය වර්ගීකරණය කිරීම අසාධාරණයකි සම්මත

Sith Sri Lanka | 01 October 2015 | People & Blogs

Siyak Dahasak Awith Yannathi ... සියක් දහසක් ඇවිත් යන්නැති... Artist:Kasun Kalhara Music:Kasun Kalhara Lyrics:Dr. Asela Wijesundara සියක් දහසක් ඇවිත් යන්නැතී...

S. Perera | 19 November 2018 | People & Blogs

සුළං කෝඩයක මහා මේඝයක සැඟවී සැතපී හෙමින් සැෙඒ ආවාද මා වෙත හිනැහී සැනහී අවුල් කරන්නට නිසල දිවි ම

Dr.Rohitha Pradeep | 16 October 2015 | People & Blogs
Loading...

Why use Waplic?

Waplic is a powerful service that allows you to find and download your favorite YouTube videos as well as music tracks quickly, easily and absolutely for free. Just enter a video URL/name, select a format and click Download!

  • 1. Unlimited Video & MP3 Downloading - YouTubNow is a great online service and also downloads free of charge! You are welcome to download as many videos as you like anytime and anywhere!
  • 2. Support of Multiple Formats - Our service supports different video formats and resolutions.
  • 3. YouTube to MP3 Wizard.
  • 4. Video Search by Name - If you don't have a link to a YouTube video, it’s not a problem for Waplic. You can enter an exact name or a keyword it will show you in no time.
  • 5. YouTube to MP4 Converter.
  • 6. Higher Download Speed with Original URL Substitution.
  • 7. No Sign up.
  • 8. Cross-browser Platform - For your convenience this online service supports all popular web browsers.
  • 9. No Software Installation Needed.